Řízení Business projektů

Služba Vedení Business projektu je založena na nezávislosti této služby a přináší tak zákazníkovi relevantní podklady pro posouzení a nalezení optimálního řešení projektu.

Naše služby v oblasti Řízení Business projektů jsou postaveny na rozvinuté schopnosti komunikace a rozsáhlých zkušenostech s vedením týmů lidí v projektové a liniové úrovni, sledování a vyhodnocování jejich výkonnosti a to nejen po stránce pracovní, ale také po stránce osobního růstu a přínosů a to v různých průmyslových odvětvích.

Přidanou hodnotou našich služeb Řízení Business projektu je především kvalifikované dočasné rozšíření řídících kapacit našich zákazníků za účelem dosažení cílů a očekávání projektu, a to zejména z pohledu nezávislosti na používaných řešeních.

Prvním krokem ve spolupráci je vždy uzavření Dohody o zachování důvěrných informací, kterou garantujeme našim zákazníkům naprostou diskrétnost ohledně sdělených dat a strategických firemních informací.

Druhým krokem pak je uzavření Mandátní smlouvy, ve které jsou naše služby na konkrétním projektu přesně obsahově, rozsahově a časově definovány.

Služba Vedení Business projektu zahrnuje tyto kroky:

 • Vytvoření plánu řízení projektu (strukturované pojmenování očekávání a cílů, definice zdrojů, definice řídících procedur, určení hlavních výstupů a návrh rámcového harmonogramu
  • Sestavení a audit projektového týmu
  • Sestavení plánu pravidelných projektových aktivit
  • Sestavení řídících struktur projektu
  • Vytvoření komunikačních pravidel projektu
  • Zajištění dokumentace průběhu projektu
  • Analýza budoucích přínosů a nákladů a vypracování metrik
  • Vytvoření plánu kvality a jeho realizace
  • Vytvoření harmonogramu
 • Nastavení kontrolních mechanismů projektu v oblasti kvality, nákladů, rizik, cílových ukazatelů a harmonogramu.
 • Realizace řízení projektu (detailní rozpracování, řízení realizace zadání)
 • Uvedení Business projektu do života společnosti a jeho následné vyhodnocení ve vztahu k očekávání a přínosům

Využitím služby Vedení Business projektu si tak Vaše společnost zajistí:

 • Pravidelné operativní plánování aktivit a kapacit
 • Pravidelné vyhodnocování výstupů projektu
 • Pravidelné řídící schůzky nad projektem, vytváření status reportů
 • Dočasné rozšíření řídící kapacity – vedení projektových týmů a jejich motivace
 • Pravidelná analýza a vyhodnocování rizik
 • Základní ad hoc vyhodnocení projektu a jeho prezentace
 • Detailní vyhodnocení přínosů projektu podle zvolených metrik a jeho prezentace